طراحی و ساخت تجهیزات نفتی و پتروشیمی

1. مهندسی پایه تفضیلی ، فرآیند P&ID ، PFD و ابزار دقیق
2.تامین
3.ساخت

بازگشت