دیدار با سفیر سنگال

در تاریخ 28 فوریه 2017 ، پتروفرس با سفیر محترم سنگال دیدار داشتند. پتروفرس به منظور گسترش فعالیت های خود در کشورهای آفریقایی ، پروژه های بالقوه در سنگال را ترغیب کرد.

بازگشت