الکل

توضیح مختصر تولید الکل

ملاس خام پس از دريافت در مخازن ذخيره و مواد كمكي در انبار مواد شيميايي ذخيره مي‌شوند. مواد كمكي در مخازن محلول سازي با آب مخلوط شده و محلول حاصل ب به بخش تخمير پمپ مي‌شود. ملاس خام نيز در مخزن محلول سازي رقيق شده و به بخش تخمير پمپ مي‌شود.
البته از فرمانتور دوم به بعد ملاس خام بدون رقيق سازي و به طور مستقيم به داخل فرمانتورها پمپ مي‌شود. شروع تخمير با انحلال وزن معيني از خميرمايه خشك در يك مخزن خاص و سپس انتقال آن به پري‌فرمانتور مي‌باشد. فرآيند تخمير به گونه‌اي است كه محتويات پري‌فرمانتور به فرمانتور اول و محتويات اين فرمانتور به فرمانتور دوم و به همين ترتيب تا فرمانتور پنجم پمپ مي‌شود. در پايان مرحله تخمير محتويات فرمانتور پنجم به مخزن ذخيره مش الكلي پمپ مي‌شود. اين مخزن درست قبل از فرآيند تقطير بوده و جهت تضمين خوراك دهي بخش تقطير مي‌باشد تا فرآيند تقطير بطور پيوسته انجام شود
غلظت الكل در طی مراحل متوالي تخمير به تدريج افزايش يافته و در نهايت به حدود 10-9% مي‌رسد. همچنين هواي مورد نياز جهت تخمير نيز از طرق 2 بلوور تامين مي‌شوند در بخش تقطير شش ستون سيني دار وجود دارد كه فرآيند جداسازي اتانول از ساير تركيبات توليد شده در حين تخمير را انجام مي‌دهند.
در اين بخش سه نوع محصول شامل الكل طبي، الكل صنعتي و روغن الكل توليد مي‌شود كه در مخازن جداگانه ذخیره می شوند.همچنين مقادير بسيار زيادي گاز CO2 نيز توليد مي‌شود كه میتوان به صورت كپسول گاز CO2 يا يخ‌خشك به بازار عرضه ‌گردد. به طور كلي به ازاء هر لیتر الکل حدودا " 3/5 كيلوگرم ملاس الکل تولید می شود.

بازگشت