روتاری وکیوم درام فیلتر

فیلتر خلاء دوار یکی از رایج ترین انواع فیلتر بوده و از یک استوانه توخالی بزرگ تشکیل شده است که پارچه  فیلتراسیون بر روی سطح آن قرار دارد و حول محور افقی دوران می کند. قسمتی از استوانه در یک مخزن قرار دارد و مایع از میانپارچه  فیلتر با استفاده از خلاء ایجاد شده در داخل استوانه جدا می شود. محلول  شستشو می تواند بر سطح استوانه اسپری شود و یا از طریق نازل های اسپری محلول، طرفین پارچه بطور مداوم شستشو گردد. یک همزن با حرکتی آهسته و قابل تنظیم جهت یکنواخت سازی جامد موجود در ایزوریسایکل  عمل می نماید.
      هچنین امکان بکارگیری سیستمهای مختلف تخلیه کیک براساس ضخامت، استحکام و ساختار کیک در دسترس است. با توجه به اینکه سیال تحت فشار به صورت مداوم به عنوان تمیز کننده عمل می نماید، بنابراین پارچه فیلتر در بهترین شرایط قرار خواهد داشت.


 

بازگشت